Szkoła Podstawowa

Aktualności

PRAWA DZIECKA

PRAWA DZIECKA

Uchwalenie Konwencji o prawach dziecka jest jednym z ważniejszych osiągnięć Polski w dziedzinie ochrony praw dziecka. W roku 1978 Polska zaproponowała Komisji Praw Człowieka ONZ jej uchwalenie i przedstawiła projekt, który był później dwukrotnie modyfikowany. Na podstawie Konwencji powołano do życia organ nadzorujący jej realizację przez państwa, które ją ratyfikowały – Komitet Praw Dziecka. W ubiegłym tygodniu w pierwszych, drugich i trzecich klasach naszego liceum, wychowawcy przeprowadzili lekcje wychowawcze w tym niezwykle ważnym temacie: ,,Prawa dziecka”. Na zajęciach zapoznano uczniów z prawami dziecka zapisanymi w Konwencji o Prawach Dziecka takimi jak na przykład: prawo do tożsamości, wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej, prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania, wyrażania własnych poglądów, wychowywania w rodzinie, wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, prawo nierekrutowania do wojska poniżej 15 roku życia, a także do odpowiedniego standardu życia, ochrony zdrowia, jak i wypoczynku, czasu wolnego, prawo do nauki, korzystania z dóbr kultury, do informacji, stowarzyszania się czy zgromadzeń w celach pokojowych itd.. Poruszono jakże pilący problem łamania praw dziecka na świecie. Podsumowując zajęcia uczniowie wykonali klasowe plakaty obrazujące w dowolny sposób tę kwestię.