Szkoła Podstawowa

Podanie elektroniczne

PODANIE O PRZYJĘCIE

  IMIONA I NAZWISKO KANDYDATA*: PESEL*: DATA I MIEJSCE URODZENIA*: ADRES ZAMELDOWANIA*: ADRES ZAMIESZKANIA (JEŚLI JEST INNY) TEL. KOMÓRKOWY: E-MAIL:NAZWA UKOŃCZONEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ*:
  Czy kandydat posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

  Czy kandydat posiada opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej?

  DANE MATKI
  Imię i nazwisko*: Tel./e-mail*: Adres zamieszkania*:

  DANE OJCA
  Imię i nazwisko*: TEL./E-MAIL*: Adres zamieszkania*:

  DEKLARACJA WYBORU KIERUNKU KSZTAŁCENIA:
  PIERWSZY WYBÓR - klasa*:

  DRUGI WYBÓR - klasa*:

  Jako drugi język obcy wybieram / na poziomie podstawowym/*:

  Wybieram*:

  Uwagi:
  1. Klasa dwujęzyczna powstanie gdy dopuszczonych zostanie co najmniej 12 kandydatów, którzy zdadzą testy kompetencji językowych. Osoby, którym zabraknie punktów mają pierwszeństwo w dostaniu się do klasy lingwistycznej.
  2. Uczeń, który aplikuje do klasy Grafiki 3D Art. i Grafiki 3D Arch. przystępuje do egzaminu z rysunku.
  3. O przyjęciu do klas z rozszerzonym przedmiotem „matematyka” decyduje wynik z matematyki na świadectwie i z egzaminu ósmoklasisty.

  Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe