Szkoła Podstawowa

Podręczniki szkolne

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DOTACYJNYCH PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu w roku szkolnym 2021/2022   

1.      Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane w ramach dotacji są własnością Szkoły.
2.     Podręczniki, które uczniowie kupują we własnym zakresie wg wytycznych od nauczycieli przedmiotowych to podręczniki do języka niemieckiego, hiszpańskiego i francuskiego oraz religii i etyki.
3.      Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.
4.     Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres co najmniej 3 lat.
5.      Biblioteka nieodpłatnie:   

a)  wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową,
b)  zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub/i materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną,
c)  przekazuje (mające postać papierową) uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia (mające postać elektroniczną).   

6.      Przed rozpoczęciem roku szkolnego nauczyciel bibliotekarz wypożycza wychowawcom klas podręczniki lub/i materiały edukacyjne oraz przekazuje materiały ćwiczeniowe w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy.
7.      Podręczniki wypożyczane są uczniom na okres 1 roku.
8.      Wychowawca klasy zapoznaje uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych z regulaminem wypożyczania. Rodzic/opiekun prawny oraz uczeń podpisuje oświadczenie (*w przypadku uczniów klas I –III tylko Rodzic/prawny opiekun), które jest zobowiązaniem do stosowania zasad niniejszego Regulaminu.
9.      Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub/i materiały edukacyjne.
10.     Przez okres użytkowania uczeń zobowiązany jest do dbałości o podręcznik ( obłożenie - okładka, którą łatwo można wymienić). 
11.      Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
12.     Dopuszcza się używania karteczek samoprzylepnych do zaznaczania, ale przed zwrotem podręcznika należy je usunąć. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw. 

13.     Zwrot podręczników:   

  • następuje w przedostatnim tygodniu roku szkolnego 
  • uczeń oddaje podręczniki swojemu wychowawcy
  • wychowawca z nauczycielem bibliotekarzem ocenia stan podręczników
  • w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zniszczeń lub niezwrócenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych rodzic/ prawny opiekun zobowiązany jest odkupić utracony egzemplarz.

14.    Oddawany podręcznik lub materiał edukacyjny nie może mieć cech znacznego zniszczenia: brak stron, popisany, porysowany, poplamiony, podarty, zalany i inne, utrudniające dalsze użytkowanie. 
15.     Przypadki zagubienia podręcznika w ciągu roku szkolnego należy niezwłocznie zgłosić u wychowawcy. Rodzic/ prawny opiekun zobowiązany jest odkupić utracony egzemplarz. 
16.     W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest do oddania wychowawcy wszystkich wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych. Pakiet podręczników zostaje następnie przekazany do biblioteki szkolnej. 
17.     Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień regulaminu jest dyrektor szkoły. 
18.     Wszelkie zmiany w regulaminie dokonywane będą Aneksem do Regulaminu.
19.     Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku.