Szkoła Podstawowa

Regulamin samorządu UCZNIOWSKIEGO

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu.

§ 2

Samorząd uczniowski, działający w szkole Społecznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu, zwany dalej SU, działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 IX 1991 r. (Dz.U. z 1991 r., nr 95, poz. 425), Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu.

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU

§ 3

Do głównych celów działalności SU należą:
a. promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
b. przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
c. zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów
i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
d. promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
e. organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej, naukowej w szkole,
f. reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i innymi organami.

Rozdział III: OPIEKUN SU

§ 4

Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun/Opiekunowie SU.

§ 5

Opiekun/Opiekunowie SU wspomagają jego działalność poprzez:
a. wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
b. inspirowanie uczniów do działania,
c. pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.

Rozdział IV: ORGANY SU - KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA.

§ 6

Zarząd SU składa się z:
1. Przewodniczącego SU,
2. Wiceprzewodniczącego SU,
3. Skarbnika,
4. 5/6 stałych członków Zarządu, stanowiących kierownictwo wybranych przez siebie sekcji.

§ 7

Przewodniczący SU:
a. kieruje pracą Zarządu SU,
b. reprezentuje SU wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców oraz innych organizacji,
c. przedstawia uczniom, dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców plan pracy Zarządu SU oraz sprawozdanie końcowe z działalności SU,
d. zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu SU oraz Rady Samorządów Klasowych,

ROZDZIAŁ V: ORDYNACJA WYBORCZA

§ 1

Organy wybieralne Samorządu Uczniowskiego stanowią: Rada Samorządu Uczniowskiego oraz Opiekun/Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego są równe, powszechne, bezpośrednie i większościowe, prowadzone w głosowaniu tajnym.

§ 2

Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w roku szkolnym, nie później niż do 10 października.

§ 3

Prawo głosowania w wyborach (czynne prawo wyborcze) posiadają wszyscy uczniowie
i uczennice szkoły.

§ 4

Za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów odpowiada Uczniowska Komisja Wyborcza. Uczniowska Komisja Wyborcza składa się z min. z uczniów lub uczennic szkoły, którzy w danym roku szkolnym nie są kandydatami do Rady Samorządu Uczniowskiego. Członkowie Uczniowskiej Komisji Wyborczej powinni pochodzić z różnych klas. Termin wyborów oraz skład Uczniowskiej Komisji Wyborczej ogłasza – w porozumieniu z opiekunem Samorządu Uczniowskiego i przedstawicielami klas – ustępująca Rada Samorządu Uczniowskiego.

§ 5

1.Do zadań Uczniowskiej Komisji Wyborczej należy:
a. ogłoszenie terminu wyborów i zasad zgłaszania kandydatur,
b. przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,
c. weryfikacja zgłoszeń i ogłoszenie nazwisk kandydatów,
d. poinformowanie uczniów szkoły o zasadach głosowania i zachęcanie do udziału w wyborach,
e. czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej
f. przygotowanie wyborów – list wyborców, kart do głosowania, lokalu wyborczego,
g. przeprowadzenie wyborów,
h. obliczenie głosów,
i. sporządzenie protokołu z wyborów i ogłoszenie ich wyników,
j. przyjęcie i rozpatrzenie ewentualnych skarg na przebieg wyborów.

Rozdział VI: POSTANOWIENIA KOŃCOWE – TECHNICZNE

§ 1

1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrekcji szkoły lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów Klasowych.
2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej podjęcia.
3. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Komitet Założycielski SU w dn. 01.09.2020 i wchodzi w życie z dn. 02.09.2020.