Szkoła Podstawowa

Działalność Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski to ważny organ naszej szkoły, który daje uczniom realną możliwość uczestniczenia w jej życiu i wpływ na jej funkcjonowanie. Działalność Samorządu Uczniowskiego jest lekcją demokracji, samorządności i stanowi jedną z najważniejszych spraw w procesie wychowania w szkole. Samorząd uczniowski jest reprezentantem wszystkich uczniów.  

Czym zajmuje się Samorząd Uczniowski?

 • samorząd szkolny reprezentuje całą społeczność uczniowską,
 • współpracuje z radą pedagogiczną i dyrektorem szkoły, 
 • ściśle współpracuje z samorządami klasowymi,
 • dba o dobrą atmosferę w szkole,
 • rozstrzyga spory, zapobiega konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłasza go przez opiekuna samorządu dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej,
 • mediuje przy rozstrzyganiu konfliktów dotyczących społeczności szkoły,
 • godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, 
 • współpracuje z organizacjami istniejącymi na terenie szkoły, 
 • uwrażliwia społeczność szkolną na kwestie związane z ekologią i zmianami klimatycznymi, odpowiedzialny jest za organizowanie imprez szkolnych

Uprawnienia Samorządu

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, rozdział 4 – społeczne organy w systemie oświaty, art. 55.   

 • w szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”,
 • samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki,
 • zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym,
 • regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły, samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów